Akciju sabiedrības "BAO" privātuma politika

 

 1. PRIVĀTUMA POLITIKAS MĒRĶIS UN DARBĪBAS JOMA

1.1. Privātuma politikā (turpmāk – Politika) ir aprakstīts un tiek sniegta informācija fiziskajām identificējamām personām (turpmāk – Datu subjekts vai Jūs) kā personas datu apstrādes Pārzinis - Akciju sabiedrība "BAO" (turpmāk - Pārzinis) apstrādā Jūsu personas datus, ja tie ir iesnieguši CV un/vai pieteikumu personālatlasei, lai kļūtu par Akciju sabiedrība "BAO" darbinieku; vēlas noslēgt līgumu par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu saņemšanu; vēlas sazināties ar Pārzini vai iesniegt sūdzību vai ierosinājumu, izmantojot Pārziņa norādīto kontaktinformāciju (tālruni, faksu, e-pastu, pastu), vai plāno apmeklēt Pārziņa telpas un to pieguļošo teritoriju.

1.2. Šajā Politikā Pārzinis ir aprakstījis pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiek aizsargātas Datu subjekta intereses un brīvības, vienlaicīgi nodrošinot, ka to personas dati tiek apstrādāti godprātīgi, likumīgi un Datu subjektam pārredzamā veidā. 

1.3. Šī Politika ir attiecināma uz fizisko personu datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē fiziskā persona sniedz personas datus (telefoniski, mutvārdos, pa pastu, u.tml.) un kāds ir personas datu ieguves avots, tāpat neatkarīgi no tā kādās Pārziņa sistēmās tie tiek apstrādāti.

1.4. Ja tiks atjaunināta (aktualizēta) šī Politika, grozījumi šajā Politikā stājas spēkā, paziņojumos par izmaiņām šajā Politikā, norādītajā datumā. Politikas aktuālā redakcija, lai nodrošinātu pārredzamu un godprātīgu datu apstrādi, tiks izvietota Pārziņa tīmekļa vietnē www.bao.lv sadaļā privātuma politika un Pārziņa birojā.

 

 1. INFORMĀCIJA PAR PĀRZINI UN KONTAKTINFORMĀCIJA

2.1. Šajā Privātuma politikā noteiktās personas datu apstrādes pārzinis ir Akciju sabiedrība “BAO" (vienotais reģ.nr. 40003320069, kontaktinformācija: Celtnieku iela 3A, Olaine, Olaines nov., LV-2114, tālr.: +371 67612259, fakss: +371 67614945, e-pasta adrese: bao@bao.lv, www.bao.lv).

2.2. Lai veicinātu pārskatāmu datu apstrādi Pārzinis savā darbībā informē un izskaidro, kādi personas dati tiek apstrādāti, veicot Pārziņa saimniecisko darbību, un kā tie tiks izmantoti. Minētā informācija ir sniegta šajā Privātuma politikā. Apstrādājot personas datus mērķiem, kas nav norādīti šajā Privātuma politikā, kā arī lai precizētu informāciju par datu apstrādes individuālajiem nosacījumiem, Pārzinis var informēt datu subjektu atsevišķi (piemēram, Pārzinim izvietojot paziņojumus e-pasta sūtījumos). Tāpat informāciju Jums var sniegt arī Pārziņa personāls, to izskaidrojot mutiski, vai lūdzot iepazīties ar noteiktos dokumentos norādītu informāciju.

 

 1. PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI 

3.1. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula).

3.2. Fizisko personu datu apstrādes likums.

3.3. Citi piemērojamie tiesību akti fizisko personu datu apstrādes un aizsardzības jomā.

 1. PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI (MĒRĶI)

4.1. Pārzinis  veicot savu komercdarbību ir noteicis, ka tam ir vairāki personas datu apstrādes mērķi (nolūki) ar kuriem aicinām iepazīties atsevišķi:

 4.1.1.Personas datu apstrāde personāla atlases un Pārziņa leģitīmo interešu nodrošināšanai

            Kādus personas datus apstrādā Pārzinis?

Personas datu kategorijas, ko apstrādā Pārzinis, ir atkarīgas no Datu subjekta iesniegtajiem personu datiem Pārzinim.

Visa informācija, kas ir iekļauta Datu subjekta iesniegtajā CV (piemēram: vārds, uzvārds, dzimšanas dati, dzīvesvietas adrese, darba un studiju/mācību gaitas, valodu zināšanas un to pielietojums, papildu zināšanas/prasmes, intereses/hobiji, tālruņa numurs, e-pasta adrese, fotogrāfija vai cita Datu subjekta identificējoša informācija), vienlaicīgi, Pārzinis aicina Jūs kā kandidātu iesniegt tikai tādu informāciju, kas apliecina Jūsu profesionālās spējas, piemēram, personālatlases nolūku sasniegšanai Pārzinis aicina neiesniegt fotogrāfiju.

Visa informācija, ko Jūsu būsiet iekļāvis Jūsu iesniegtajā pieteikuma vēstulē (vai līdzīgā dokumentā, piemēram, informācija par motivāciju, kādēļ jūs piesakaties attiecīgajai vakancei) vai pievienojis kā tā pielikumus;

Informācija no personām (iepriekšējām darba vietām), kas ir sniegušas atsauksmes par Jums (ja Jūs esat nepārprotamā veidā atļāvis sazināties ar attiecīgajām personām atsauksmju saņemšanai);

Gadījumā, ja Jūs tiksiet uzaicināts uz darba interviju, darba intervijas laikā Jūsu sniegtā informācija, aizpildītie testi un citi pārbaudes darbi ir atzīstami par Jūsu personas datiem.

            Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?

Personas dati tiks apstrādāti Pārziņa personāla atlasei un tiesisko interešu nodrošināšanai, ciktāl tās saistītas ar personāla atlasi.

Saņemot Jūsu pieteikumu konkrētai vakancei, Pārzinim rodas tiesiska interese apstrādāt Jūsu saņemto pieteikumu, izvērtējot tajā sniegto informāciju, organizējot pārrunu procedūru, veicot pārrunas un nodrošinoties ar pierādījumiem, kas pamato attiecīgā procesa tiesisku norisi. Strīdus gadījumā atlases procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu attiecīgā procesa tiesisku norisi.

Šādas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Regulas 6.panta 1. punkta a) un f) apakšpunkts, t.i.

 • Pārzinis ir tiesīgs apstrādāt personas datus, ja Datu subjekts pats ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem mērķiem. Personas piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas tiek sniegts brīvprātīgi, tādējādi atļaujot Pārzinim apstrādāt personas datus šajā Politikā noteiktajiem mērķiem. Personas piekrišana ir saistoša, ja tā tiek sniegta mutiski, piemēram, pirms CV iesniegšanas un šajā Politikā personai tiek sniegta informācija par to, ka tiks veikta personas datu apstrāde, iesniedzot CV Datu subjekts piekrīt, ka tā personas dati tiks izmantoti šajā Politikā norādīto mērķu sasniegšanai. Personai ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot šajā Politikā norādīto kontaktinformāciju. Piekrišanas atsaukums neietekmē tādas datu apstrādes likumību, kuras veiktas tajā laikā, kad personas piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem, piemēram, pamatojoties uz Pārziņa un trešo personu leģitīmajām interesēm.
 • saņemot Jūsu CV un/vai pieteikumu Pārzinim rodas tiesiska interese apstrādāt Jūsu saņemto CV un/vai pieteikumu, izvērtējot tajā sniegto informāciju, organizējot pārrunu procedūru, veicot pārrunas un nodrošinoties ar pierādījumiem, kas pamato attiecīgā personāla atlases procesa tiesisku norisi. Strīdus gadījumā personāla atlases procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu attiecīgā personāla atlases procesa tiesisku norisi (piemēram, lai izmeklētu gadījumus, kad ir saņemtas sūdzības par personāla atlasi, kā arī, lai nodrošinātos ar pierādījumiem  sūdzību un pretenziju gadījumā).

          Kāds ir personas datu apstrādes laika posms? 
Pārzinis, izvēloties kritērijus personas datu glabāšanai, ņem vērā zemāk norādītos apstākļus: 
     1. vai personas datu glabāšanas termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;
     2. kādu periodu attiecīgos personas datus ir nepieciešams glabāt, lai nodrošinātu Pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu realizāciju un aizsardzību;
     3. kamēr nav atsaukta personas sniegtā piekrišana personas datu apstrādei un nepastāv kāds cits tiesiskais pamats datu apstrādei, piemēram, lai izpildītu Pārzinim saistošus    pienākumus;

 1. Pārzinim nepieciešams aizsargāt Datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses, tajā skaitā, dzīvību un veselību.

Visa informācija, kas iegūta, Datu subjektam kā kandidātam piesakoties vakancēm un/vai sniedzot papildus informāciju, piemēram, pārrunu laikā, pilnībā vai daļēji tiks glabāta Pārziņa datu bāzē ne ilgāk kā sešus mēnešus, lai nodrošinātu Pārziņa tiesiskās intereses. Pārzinis, ievērojot datu minimizācijas principu, pēc tiesiskās intereses sasniegšanas, apņemas dzēst attiecīgo informāciju.

Gadījumā, ja Pārzinis saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta līdz sūdzības izskatīšanas brīdim un galīgā tiesas sprieduma spēkā stāšanās un realizācijas brīdim.

Pēc glabāšanas laikposma beigām, personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti.

 

Kurš piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta?

Personas datu saņēmēji var būt Pārziņa pilnvaroti darbinieki, atbilstoši savos darba pienākumos noteiktajam apjomam, ievērojot personas datu aizsardzības un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Gadījumā, ja tiek saņemta sūdzība par attiecīgo atlases procesu, attiecīgajā atlases procesā iegūtā un apstrādātā informācija var tikt nodota juridisko pakalpojumu sniedzējiem, tiesībsargājošajām vai uzraugošajām iestādēm, kā arī tiesai.

 1. Pārzinim ir pienākums sniegt informāciju par apstrādātajiem personas datiem: 
  1.1. tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem un attiecīgajām iestādēm ir tiesības uz pieprasīto informāciju, ja tā ir bijusi īpaši jāpieprasa;

         1.2. ja attiecīgajai trešajai personai personas dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu funkciju (piemēram, personāla intervijas, kuras veic personāla atlases kompānijas; Pārziņa leģitīmo interešu realizācijai);

         1.3. saskaņā ar Datu subjekta skaidru un nepārprotamu pieprasījumu;

         1.4. likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi Pārziņa likumīgās intereses.

        Personas datus nav paredzēts nodot saņēmējiem ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas valstīm.

    

4.1.2. Personas datu apstrāde Pārziņa saimnieciskās darbības nodrošināšanai, līgumu noslēgšanai un līgumsaistību izpildei, un Pārziņa leģitīmo interešu nodrošināšanai

 

            Kādus personas datus apstrādā Pārzinis?

Personas datu kategorijas, ko apstrādā Pārzinis, ir atkarīgas no konkrētās situācijas, kādā personas datu apstrāde tiek veikta un no Pārziņa veiktajām saimnieciskajām darbībām, kas ir saistītas ar šo situāciju, piemēram, plānotie vai sniegtie atkritumu savākšanas, apsaimniekošanas, vai pārstrādes pakalpojumi, normatīvo aktu prasības konkrētajā situācijā un Pārziņa leģitīmās intereses. Piemēram, Datu subjektam izsakot (pa tālruni, faksu, tīmekļa vietnē www.bao.lv vai e-pastā) vēlmi (piesakoties) noslēgt līgumu un saņemt no Pārziņa atkritumu savākšanas (izvešanas) pakalpojumus, lai noslēgtu līgumu un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī Pārziņa leģitīmajai interesei, Pārzinim ir pienākums un tiesības apstrādāt Datu subjekta identificējošo informāciju un informāciju, kas apliecina personas identitāti (piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, atkritumu savākšanas (izvešanas) adrese, kontaktinformāciju saziņai (e-pasta adrese un telefona nr.), atkritumu apraksts (veids, kopējais daudzums - masa kg) un cita svarīga papildus informācija). Saņemot atkritumu savākšanas, apsaimniekošanas vai pārstrādes pakalpojumus, tiek apstrādāti Jūsu personas dati atbilstoši starp Pusēm noslēgtajam līgumam, kā arī no šī līguma izrietošā maksājuma informācija (ja pakalpojums tiek sniegts par maksu), t.sk. bankas konts, informācija par kredītiestādi, veiktie maksājumi un saņemtie pakalpojumi. Bet, gadījumā, ja Jūs izteiksiet pretenzijas par sniegto pakalpojumu kvalitāti, tad Pārzinim ir pienākums izskatīt Jūsu pretenziju, kā rezultātā, Pārzinim, ir nepieciešams identificēt sūdzības iesniedzēju jeb personu, kurai nepieciešams sagatavot atbildi. Šajā gadījumā, lai sasniegtu pakalpojumu sniegšanas mērķi Pārzinis var apstrādāt personas datu apjomu, kas ietver gan vārdu, uzvārdu, gan personas kodu, gan kontaktinformāciju, gan informācija par saņemtajiem un saņemamajiem pakalpojumiem, u.tml. attiecīgā informācija tiek fiksēta dokumentācijā un saglabāta Pārziņa datu apstrādes sistēmās.  Pārzinim ir pienākums un tiesības apstrādāt datu subjekta identificējošo informāciju un informāciju, kas apliecina personas identitāti un pārstāvības tiesības (ja persona pārstāv citu personu).

 

            Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?

Datu apstrāde ar mērķi nodrošināt Pārziņa saimniecisko darbību, t.sk. lai noslēgtu un izpildītu līgumu par pakalpojumu sniegšanu tiek veikta pamatojoties uz Regulas 6.panta 1. punkta b), c)   un f) apakšpunktu, t.i. apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir Datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas; apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Pārzini attiecināmu juridisku pienākumu (piemēram, Atkritumu apsaimniekošanas likumu, kur noteikts Pārziņa pienākums pārstrādei vai reģenerācijai saņemto bīstamo atkritumu uzskaiti un attiecīgus ierakstus veikt atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts informācijas sistēmā), kā arī, no saimnieciskās darbības izrietošo Pārziņa un trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšana un aizsardzība (piemēram, lai organizētu Pārziņa saimniecisko darbību, organizējot ar Jums noslēgtā līguma izpildi, sazinoties ar valsts un/vai pašvaldību iestādēm, izmeklētu gadījumus, kad ir saņemtas sūdzības par pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, veiktu pēckontroles, lai uzlabotu pakalpojumu sniegšanu, kā arī, lai nodrošinātos ar pierādījumiem sūdzību, pretenziju un tiesvedību gadījumā).

 

Kāds ir personas datu apstrādes laika posms? 
Pārzinis, izvēloties kritērijus  personas datu glabāšanai, ņem vērā zemāk norādītos apstākļus: 
1. vai personas datu glabāšanas termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;
2. kādu periodu attiecīgos personas datus ir nepieciešams glabāt, lai nodrošinātu Pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu realizāciju un aizsardzību;
3. kamēr nav atsaukta personas sniegtā piekrišana personas datu apstrādei un nepastāv kāds cits tiesiskais pamats datu apstrādei, piemēram, lai izpildītu Pārzinim saistošus pienākumus.

4. Pārzinim nepieciešams aizsargāt Datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses, tajā skaitā, dzīvību un veselību.

Sniedzot pakalpojumus Pārzinis ievēro speciālos normatīvos aktus, kas nosaka tā pienākumu saglabāt atsevišķus datus, piemēram, Atkritumu apsaimniekošanas likums nosaka, ka Atkritumu apsaimniekotāji, kuri savāc vai pārvadā bīstamos atkritumus, informāciju uzglabā ne mazāk kā trīs gadus, Likums par grāmatvedību nosaka pienākumu glabāt informāciju par darījumiem piecus gadus. Ievērojot minēto, Pārzinis vadās no normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem. Savukārt, sniedzot pakalpojumus, informāciju par pakalpojumu sniegšanas aspektiem tiks glabāta visu pakalpojuma sniegšanas laiku un ievērojot noilgumu darījumu prasījumiem, kas piemērojams attiecīgajam tiesiskajām attiecībām (piemēram, 3 gadi, kas izriet no komercdarījumiem, jo viena no darījuma pusēm ir komersants). Ja vēlaties uzzināt detalizētāku informāciju lūdzam sazināties ar Pārzini, izmantojot šajā Politikā norādīto kontaktinformāciju.

Pēc glabāšanas laikposma beigām, personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti.

 

Kurš piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta?

Personas datu saņēmēji var būt Pārziņa pilnvaroti darbinieki, atbilstoši savos darba pienākumos noteiktajam apjomam, ievērojot personas datu aizsardzības un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Personas dati var tikt nodoti grāmatvedības vai juridisko pakalpojumu sniedzējiem (Pārziņa apstrādātājiem) vai audita pakalpojumu sniedzējiem, saskaņā ar starp pusēm noslēgta līguma noteikumiem.

Personas dati var tikt nodoti tiesībsargājošajām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centram” (gadījumos, kad tiek veikta bīstamo atkritumu uzskaite valsts informācijas sistēmā), ja tas izriet no normatīvajiem aktiem un attiecīgajām iestādēm ir tiesības uz pieprasīto informāciju (piemēram, Valsts ieņēmumu dienestam par Jums kā par darījuma partneri).

Likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi Pārziņa likumīgās intereses.

Personas datus nav paredzēts nodot saņēmējiem ārpus Eiropas savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas valstīm.

 1. Pārzinim ir pienākums sniegt informāciju par apstrādātajiem personas datiem: 
  1.1. tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem un attiecīgajām iestādēm ir tiesības uz pieprasīto informāciju, ja tā ir bijusi īpaši jāpieprasa;

         1.2. ja attiecīgajai trešajai personai personas dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu funkciju (piemēram, apdrošināšanas līguma gadījumā; Pārziņa leģitīmo interešu realizācijai) vai, ja ir nepieciešams uzlabot labāku pakalpojumu servisu un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu klientam, piesaistot pakalpojumu sniedzējus;

         1.3. saskaņā ar Datu subjekta skaidru un nepārprotamu pieprasījumu;

          1.4. likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs Pārziņa likumīgās intereses.

          4.1.3.Ienākošās un izejošās komunikācijas (e-pasta, faksa, pasta vēstules) saglabāšana un uzskaite, lai nodrošinātu uz Pārzini attiecināmu pienākumu izpildi, un Pārziņa leģitīmo interešu nodrošināšanu

 

            Kādus personas datus apstrādā Pārzinis?

Izmantojot dažādo iespēju sazināties ar Pārzini vai iesniedzot sūdzību vai ierosinājumu, izmantojot Pārziņa norādīto kontaktinformāciju (tālruni, faksu, e-pastu, pastu), tiks saglabāta rakstveida informācija, kas saistīta ar konkrēto vēstuli, sūdzību vai ierosinājumu un tajā atspoguļoto informāciju.

 

            Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?

Informācijas saglabāšana par komunikācijas faktu un saturu tiek veikta, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta c) un f) apakšpunktu, t.i. gadījumos, kad Jūs esat iesnieguši patērētāja pretenziju vai pieprasījumu, no kura izriet Pārziņa pienākums izskatīt Jūsu patērētāja pretenziju vai pieprasījumu, datu apstrādes tiesiskais pamats ir šis tiesiskais pienākums (piemēram, Patērētāju tiesību aizsardzības normatīvo aktu prasību izpilde). Savukārt, Pārziņa un trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšanai (piemēram, lai izmeklētu gadījumus, kad ir saņemtas sūdzības par  pakalpojuma sniegšanas kvalitāti kā arī, lai nodrošinātos ar pierādījumiem pret iespējamām pretenzijām, sūdzībām), datu apstrādes tiesiskais pamats ir Pārziņa leģitīmās intereses. Tāpat, citos gadījumos, korespondences uzskaite tiek veikta, lai sistematizētu Pārziņa komercdarbību un sasniegtu komercdarbības mērķus - informētu par pakalpojumu klāstu, iegādes, piegādes nosacījumiem, u.tml.

 

            Kāds ir personas datu apstrādes laika posms? 

Mērķa sasniegšanai Pārzinis attiecīgo informāciju glabās periodu, kas nepārsniedz divus gadus, ja vien attiecīgo informāciju nevajadzēs izmantot, lai nodrošinātu Pārziņa tiesisko interešu nodrošināšanu ilgāku laiku (piemēram, strīdus gadījumā - pierādījumu saglabāšanai). Šajā gadījumā, attiecīgie dokumenti tiks saglabāti līdz Pārziņa vai trešās personas tiesiskās intereses nodrošināšanas un izpildes brīdim.

 

            Kurš piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta?

Personas datu saņēmēji var būt Pārziņa pilnvarotie darbinieki, atbilstoši savos darba pienākumos noteiktajam apjomam, kā arī juridisko pakalpojumu sniedzēji, tiesībsargājošās (t.sk. tiesa), kontrolējošās un uzraugošās institūcijas.

Gadījumā, ja saistībā ar saņemto korespondenci ir bijis nepieciešams veikt precizējums grāmatvedības uzskaites sistēmā - tad attiecīgā informācija tiek glabāta atbilstoši grāmatvedības uzskaiti regulējošajiem normatīvajiem aktiem un ievērojot Komerclikumā noteikto noilguma termiņu, kas ir 3 (trīs) gadi.

  4.1.4. Noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar personu un/vai īpašuma aizsardzību, Pārziņa vai trešās personas tiesisko interešu aizsardzība, personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības aizsardzība

 

            Kādus personas datu apstrādā Pārzinis?

Datu subjektam ieejot/nokļūstot Pārziņa, telpās vai tās teritorijā, kurā tiek veikta videonovērošana, var tikt apstrādāti tā videoattēls un laiks, kad tas ir apmeklējis telpas un/vai teritoriju. Videonovērošana netiek veikta teritorijās, kur datu subjekti sagaida paaugstinātu privātumu, atpūtas zonās, ģērbtuvēs u.tml. Videonovērošanas kameru ieraksta zonas ir koncentrētas uz Pārziņa ēkas ieeju/ izeju un teritoriju, t.sk. bīstamo atkritumu atrašanās, pārstrādes, iznīcināšanas vietu un iekārtām, lai kontrolētu un uzraudzītu bīstamo atkritumu iznīcināšanas iekārtu darbību un ugunsgrēka gadījumā nodrošinātu īpašuma un personu vitāli svarīgu interešu aizsardzību, kā arī uz transportlīdzekļiem, to kustību un plūsmu Uzņēmuma teritorijā.

 

            Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?

Videonovērošana tiek veikta ar mērķi novērst vai atklāt noziedzīgus nodarījumus saistībā ar personu un īpašuma aizsardzību, Pārziņa vai trešās personas tiesisko interešu aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā, dzīvības un veselības aizsardzību. Videonovērošana tiek veikta, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta d) un f) apakšpunktu, t.i. Personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas  intereses (piemēram, videonovērošana, ja personas datu apstrāde ir vajadzīga personas dzīvības un veselības aizsardzībai, kas ir saistīti ar noziedzīgu nodarījumu novēršanu un/vai atklāšanu); Pārziņa un trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšanai (piemēram, lai novērstu vai atklātu noziedzīgus nodarījumus saistībā ar īpašuma aizsardzību, nodrošinātos ar pierādījumiem strīdus gadījumos). 

 

            Kāds ir personas datu apstrādes laika posms? 
Videonovērošanas ieraksti tiks glabāti periodu, kas nepārsniedz 30 dienas, ja vien attiecīgajā videoierakstā netiks atspoguļota iespējami prettiesiska rīcība vai rīcība, kas, iespējami, palīdzēs Pārzinim vai trešajām personām nodrošināt to tiesiskās intereses. Šajā gadījumā, attiecīgais videoieraksts var tikt izgūts un saglabāts līdz tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim.

 

            Kurš piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta?

Personas datu saņēmēji var būt Pārziņa pilnvarotie darbinieki, atbilstoši savos darba pienākumos noteiktajam apjomam, kā arī apsardzes kompānijas, kas sniedz apsardzes pakalpojumus Pārzinim, juridisko pakalpojumu sniedzēji, Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests, tiesībsargājošās (t.sk. tiesa), kontrolējošās un uzraugošās institūcijas.

4.1.5. Pārziņa un tā sadarbības partneru organizēto pasākumu norišu atspoguļošana tīmekļvietnē, plašsaziņas līdzekļos un sociālajos tīklos ar mērķi popularizēt un veicināt zīmola BAO atpazīstamību

 

            Kādus personas datus apstrādā Pārzinis?

Pārziņa un tā sadarbības partneru organizētajos pasākumos un norišu vietās, kur tiek veikta pasākuma foto un video ierakstu veikšana, dalībnieku, apmeklētāju foto un video attēli var tikt apstrādāti, saglabājot tos Pārziņa arhīvos, izvietojot Pārziņa administrētajā tīmekļa vietnē, sociālajos tīklos un citos Pārziņa vai tā Sadarbības partneru informatīvajos materiālos.

 

             Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?

Ar mērķi atspoguļot Pārziņa organizētos pasākumus vai Pārziņa dalību Sadarbības partneru organizētajos pasākumos Pārziņa tīmekļa vietnē, masu informācijas līdzekļos un sociālajos tīklos, lai nodrošinātu Pārziņa atpazīstamību, personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta a) un f) apakšpunktu, t.i.

 • Pārzinis ir tiesīgs apstrādāt personas datus, ja Datu subjekts pats ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem mērķiem. Personas piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas tiek sniegts brīvprātīgi, tādējādi atļaujot Pārzinim apstrādāt personas datus šajā Politikā noteiktajiem mērķiem. Personas piekrišana ir saistoša, ja tā tiek sniegta mutiski (piemēram, pirms pasākuma un šajā Politikā personai tiek sniegta informācija par to, ka tiks veikta personas datu apstrāde un persona apmeklējot pasākumu, piemēram, sniedzot intervijas, apzināti fotografējoties un filmējoties piekrīt, ka tās personas dati tiks izmantoti šajā Politikā norādīto mērķu sasniegšanai. Personai ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot šajā Politikā norādīto kontaktinformāciju. Piekrišanas atsaukums neietekmē tādas datu apstrādes likumību, kuras veiktas tajā laikā, kad personas piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem, piemēram, pamatojoties uz Pārziņa un trešo personu leģitīmajām interesēm.
 • Pārzinim ir leģitīma interese atspoguļot tā organizētos pasākumus vai pasākumus, kuros tas ņem dalību, Pārziņa tīmekļa vietnē, masu informācijas līdzekļos un sociālajos tīklos, tādejādi nodrošinot tā vai zīmola, atpazīstamību. Pārzinis, izvēloties kādu informāciju publicēt vienmēr piemēro visaugstākos ētikas standartus, tādejādi, cenšoties nodrošināt, ka ar publikācijām netiks aizskartas datu subjektu tiesības un brīvības. Vienlaicīgi, Pārzinis apzinās, ka tam, iespējams, nav zināmi visi fakti un apstākļi, tāpēc, tas, lai nodrošinātu godprātīgu datu apstrādi, neliedz jebkuram no datu subjektiem jebkurā laikā sazināties ar Pārzini, izmantojot norādīto informāciju, lai tas varētu iebilst pret datu apstrādi.

            Kāds ir personas datu apstrādes laika posms? 
Pārzinis plāno glabāt iegūto informāciju patstāvīgi. Tāpat, Pārzinis, lai izpildītu godprātīgas datu apstrādes principu paskaidro, ka, ievērojot apstākli, ka minētās datu apstrādes mērķis ir publiskot informāciju par Pārziņa pasākumiem, tad iegūtie materiāli būs publiski pieejami un jebkura trešā persona varēs tiem piekļūt.

            Kurš piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta?

Personas datu saņēmēji var būt Pārziņa pilnvaroti darbinieki, Apstrādātāji, tiesībsargājošās, kontrolējošās un uzraugošās institūcijas. Ja attiecīgajai trešajai personai personas dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu funkciju (piemēram,  pakalpojumu sniedzējam, lai veiktu video vai fotogrāfiju montēšanas darbus) vai, ja ir nepieciešams uzlabot labāku pakalpojumu servisu un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu pasākuma apmeklētājiem).

Personas datus, kas apstrādāti elektroniskajā vidē, Pārzinis informē, ka tā izvēlētie Apstrādātāji (google.com (google analytics), facebook.com, u.tml.) ir atzīstami par uzņēmumiem, kas darbojas ārpus Eiropas savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm, tāpēc Pārzinis aicina iepazīties ar šo uzņēmumu privātuma politikām vai vērsties atsevišķi pie Pārziņa ar lūgumu sniegt papildus informāciju par sadarbības nosacījumiem.

 

 1. KĀ TIKS INFORMĒTS DATU SUBJEKTS PAR VIŅA PERSONAS DATU APTRĀDI?

5.1. Datu subjekts par šajā Politikā norādītajām personas datu apstrādēm tiek informēts publiski, apmeklējot tīmekļa vietni www.bao.lv, kur Datu subjekts var iepazīties ar šo Politiku, vai Pārziņa birojā.

 

 1. DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

 

6.1. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt Pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un saņemt precizējošu informāciju par to, kādi personas dati par viņu ir Pārziņa rīcībā, kādiem nolūkiem Pārzinis apstrādā šos personas datus, personas datu saņēmēju kategorijas (personas, kam personas dati ir izpausti vai kam tos paredzēts izpaust, ja vien normatīvie akti konkrētā gadījumā atļauj Pārzinim šādu informāciju sniegt (piemēram, Pārzinis nevar sniegt Datu subjektam informāciju par attiecīgām valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām normatīvie akti aizliedz šādas ziņas izpaust)), informāciju par laikposmu, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai. 

6.2. Ja Datu subjekts uzskata, ka Pārziņa rīcībā esošā informācija ir novecojusi, neprecīza vai nepareiza, Datu subjektam ir tiesības prasīt savu personas datu labošanu. 

6.3. Datu subjektam ir tiesības prasīt savu personas datu dzēšanu, vai iebilst pret apstrādi, ja persona uzskata, ka personas dati ir apstrādāti nelikumīgi, vai tie vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un/vai apstrādāti (īstenojot principu tiesības "tikt aizmirstam"). 

6.4. Pārzinis informē, ka Datu subjekta personas dati nevar tikt dzēsti, ja personas datu apstrāde ir nepieciešama: 

6.4.1. lai Pārzinis aizsargātu Datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses, tajā skaitā, dzīvību un veselību; 

6.4.2. lai Pārzinis vai trešā persona celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgās (tiesiskās) intereses;

6.4.3. datu apstrāde nepieciešama saskaņā ar Pārzinim saistošiem normatīvajiem aktiem.

6.5. Datu subjektam ir tiesības prasīt, lai Pārzinis ierobežotu Datu subjekta personas datu apstrādi, ja ir viens no šādiem apstākļiem:

6.5.1. Datu subjekts apstrīd personas datu precizitāti – uz laiku, kurā Pārzinis var pārbaudīt personas datu precizitāti; 

6.5.2. apstrāde ir nelikumīga, un Datu subjekts iebilst pret personas datu dzēšanu un tās vietā pieprasa datu izmantošanas ierobežošanu; 

6.5.3. Pārzinim personas dati apstrādei vairs nav vajadzīgi, taču tie ir nepieciešami Datu subjektam, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;

6.5.4. Datu subjekts ir iebildis pret apstrādi, kamēr nav pārbaudīts, vai pārziņa leģitīmie iemesli nav svarīgāki par datu subjekta leģitīmajiem iemesliem.

6.6. Ja Datu subjekta personas datu apstrāde ir ierobežota saskaņā ar 6.5.punktu, šādus personas datus, izņemot glabāšanu, apstrādā tikai ar Datu subjekta piekrišanu vai tādēļ, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības, vai, lai aizsargātu citas fiziskas vai juridiskas personas tiesības, vai svarīgas sabiedrības intereses.

6.7. Pirms Datu subjekta personas datu apstrādes ierobežojuma atcelšanas Pārzinis informē Datu subjektu.

6.8. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai, ja tas uzskata, ka Pārzinis viņa personas datus ir apstrādājis prettiesiski, vienlaicīgi, Pārzinis aicina vispirms vērsties rakstot uz e-pasta adresi: bao@bao.lv, lai rastu risinājumu operatīvi, ja Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas.

6.9. Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu šādā veidā:

 1. rakstveida formā klātienē Pārziņa telpās, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (piemēram, pasi vai ID karti, u.tml.), jo Datu subjektam ir pienākums sevi identificēt;
  1. elektroniskā pasta veidā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu. Šajā gadījumā, tiek prezumēts, ka datu subjekts ir sevi identificējis, ar pieprasījuma iesniegšanu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Vienlaicīgi, Pārzinis saglabā sev tiesības šaubu gadījumā pieprasīt datu subjektam papildus informāciju, ja tas uzskata to par nepieciešamu. Elektroniski noformēti iesniegumi nosūtāmi uz e-pasta adresi: bao@bao.lv;
  2. nosūtot pa pastu uz Pārziņa norādīto kontaktinformācijas adresi. Atbilde tiks sagatavota un nosūtīta, izmantojot ierakstītu vēstuli, tādejādi nodrošinoties, ka nepilnvarotas personas nevarēs saņemt šo sūtījumu. Vienlaicīgi, Pārzinis saglabā sev tiesības šaubu gadījumā pieprasīt datu subjektam papildus informāciju, ja tas uzskata to par nepieciešamu.

6.10. Datu subjektam ir pienākums, cik vien iespējams, savā pieprasījumā precizēt datumu, laiku, vietu un citus apstākļus, kas palīdzētu izpildīt tā pieprasījumu.

6.11. Pēc rakstveida Datu subjekta pieprasījuma saņemšanas par savu tiesību īstenošanu Pārzinis:

6.11.1. pārliecinās par personas identitāti;

6.11.2. izvērtē pieprasījumu, un rīkojas šādi:

- ja var nodrošināt pieprasījumu, tad pēc iespējas īsākā laikā izpilda to un Datu subjekts kā pieprasījuma iesniedzējs var saņemt pieprasījumā minēto informāciju vai datu kopiju. 

- ja ir nepieciešama papildus informācija, lai identificētu Datu subjektu, kurš pieprasa informāciju, vai izpildītu pieprasījumu, tad Pārzinis var lūgt Datu subjektam sniegt papildus informāciju, lai spētu korekti izpildīt pieprasījumu un atlasīt informāciju (piemēram, konkrēts datums vai laiks, pakalpojumu izmantošana, u.tml., kuros Datu subjekts ir identificējams).

 • ja informācija ir dzēsta vai persona, kas pieprasa informāciju nav Datu subjekts vai persona nav identificējama, tad pieprasījums var tikt noraidīts saskaņā ar šo Politiku un/vai normatīvajiem aktiem.
 • gadījumā, ja Pārzinis būs saņēmis pieprasījumu, bet Jūs nebūsiet atstājis savu kontaktinformāciju, lai Pārzinis varētu sazināties pieprasījuma izskatīšanas laikā un informēt par Pieprasījuma izskatīšanas rezultātu, tad Pārzinis apņemas mēneša laikā sagatavot rakstveida atbildi, kas būs pieejama Pārziņa birojā. Attiecīgā atbildes vēstule saņemšanai glabāsies Pārziņa birojā ne ilgāk kā divus mēnešus, skaitot no pieprasījuma iesniegšanas dienas.

 

 1. KĀ TIEK AIZSARGĀTI PERSONAS DATI?
  7.1. Pārzinis nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo personu datu aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, Pārzinis izmanto atbilstošas tehniskās un organizatoriskās prasības. 

7.2. Pārzinis rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas Pārziņa vārdā un uzdevumā apstrādā fizisko personu personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai fizisko personu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Pārziņa deleģējumam un normatīvo aktu prasībām. 

7.3. Personas datu drošības incidenta gadījumā, ja tas radīs iespējami augstu risku datu subjekta tiesībām un brīvībām, Pārzinis paziņos par to attiecīgajam Datu subjektam, ja tas būs iespējams, vai informācija tiks publiskota Pārziņa tīmekļa vietnē vai citādā iespējamā veidā kā piemēram, izmantojot plašsaziņas līdzekļiem (TV, radio, laikrakstā, u.tml.).


Uzziniet vēl

Mājas lapu izstrāde: Aurum IT

Atkritumu izvešanas pieteikums

Atkrituma rediģēšana

Pēc pasūtījuma saņemšanas mūsu pārstāvis ar Jums sazināsies, lai precizētu atkritumu izvešanas detaļas.

Nosūtīt

Paldies! Jūsu pieteikums ir nosūtīts.

Jūsu pasūtījums nosūtīts! Uz Jūsu norādīto e-pasta adresi saņemsiet apstiprinājumu. Tuvākajā laikā mēs ar Jums sazināsimies!

Labi

Nosūtīt

Paldies! Jūsu pieteikums ir nosūtīts.