INFORMĀCIJA PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI ATLASES PROCESU IETVAROS

 

KĀDU KATEGORIJU PERSONAS DATUS MĒS IEVĀCAM UN KĀDĒĻ?


Mēs ievācam personas datus, ko Jūs iesniedzat par sevi un/vai Jūsu likumiski aizbilstamo, kad iesniedzat pieteikumu un/vai vai kad sazināties ar mums u.c.

Mēs varam ievākt personas datus no atlases uzņēmumiem, karjeras portāliem vai datubāzēm, piemēram, LinkedIn, CV Online, vai no Jūsu drauga vai paziņas pieteikuma, kurš Jūs ir ieteicis kā kandidātu, vai nodarbinātības aģentūras, vai izglītības iestādes vai organizācijas, kas veicina izglītību.

Mēs varam ievākt personas datus no Jūsu norādītiem atsauksmju devējiem atlases procesu ietvaros.

Jūsu pienākums ir sniegt tikai derīgus un patiesus personas datus un tikai tādus datus, kas ir atbilstoši un nepieciešami šī informatīvā teksta mērķu izpildei. Atsevišķos gadījumos, atkarībā no vakances vai prakses veida, mēs varam Jums lūgt papildus informāciju, piemēram, informāciju par autovadītāja apliecību. Ja iesniegsiet informāciju, kas nav nepieciešama personāla vai praktikantu atlases procesam, tā netiks ņemta vērā.

Ja nepiekritīsiet personas datu apstrādei, kas ietverta šajā informatīvajā tekstā, Jūsu vai Jūsu likumiski aizbilstamā pieteikums netiks izvērtēts personāla vai praktikantu atlases procesu gaitā.

Personas, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, pārstāv likumiskie aizbildņi.

 
Pieteikumu izvērtēšana personāla atlases procesa gaitā

Mēs apstrādājam Jūsu un/vai Jūsu likumiski aizbilstamā personas datus, lai izvērtētu Jūsu pieteikumu personāla atlases procesa gaitā:

ja esat iesniedzis pieteikumu uz konkrētu vakanci;

ja mēs esam Jūs uzrunājuši, sadarbojoties ar kādu personāla atlases kompāniju vai balstoties uz Jūsu profilā pieejamo profesionālo informāciju plaši izmantotos un/vai publiskos darba un karjeras portālos vai datu bāzēs, piemēram, LinkedIn, CV Online, vai, pamatojoties uz Jūsu drauga vai paziņas ieteikumu;

ja esam saņēmuši pieteikumu no kādas nodarbinātības veicināšanas organizācijas mūsu sadarbības ietvaros, piemēram, Nodarbinātības Valsts Aģentūras ES finansēts projekta ietvaros.

Datu glabāšanas termiņš ir 8 (astoņi) mēneši no kandidāta personas datu iesniegšanas vai saņemšanas brīža.

 
Pieteikumu izvērtēšana praktikantu atlases procesa gaitā
 

Mēs apstrādājam Jūsu un/vai Jūsu likumiski aizbilstamā personas datus, lai izvērtētu Jūsu vai Jūsu likumiski aizbilstamā pieteikumu praktikantu atlases procesa gaitā:

ja esat iesniedzis pieteikumu uz konkrētu prakses vakanci;

ja esam saņēmuši pieteikumu no kādas izglītības iestādes vai izglītības veicināšanas organizācijas sadarbības ietvaros, piemēram, Latvijas Darba Devēju Konfederācijas ES finansēta projekta ietvaros;

ja mēs esam Jūs vai Jūsu likumiski aizbilstamo uzrunājuši, balstoties uz Jūsu profilā pieejamo izglītības informāciju plaši izmantotos un/vai publiskos prakses portālos vai datu bāzēs, piemēram, Prakse.lv.

Datu glabāšanas termiņš ir 1 (vienu) mēnesi pēc praktikantu atlases procesa slēgšanas – prakses līguma noslēgšanas vai mūsu lēmuma par atteikumu.
 

Kandidāta atsauksmju ievākšana un novērtēšana

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai ievāktu un novērtētu atsauksmes par kandidātu personāla vai praktikantu atlases procesu ietvaros, ja kandidāts Jūs ir norādījis kā savu atsauksmes devēju.

Ja kandidāts iepriekš ir strādājis vai bijis praksē mūsu uzņēmumā, tad mēs ievācam un novērtējam atsauksmes arī no mūsu darbiniekiem, kas iepriekš ir strādājuši un/vai sadarbojušies ar kandidātu, ja Jūs vai Jūsu likumiskais aizbildnis ir piekritis, ka par Jums ievācam atsauksmes.

Datu glabāšanas termiņš ir līdz kandidātu personas datu glabāšanas termiņa beigām.


KUR MĒS APSTRĀDĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS?


Mēs vienmēr cenšamies apstrādāt Jūsu personas datus ES/EEZ. Jūsu personas dati netiek nosūtīti vai apstrādāti valstī, kas atrodas ārpus ES/EEZ.

LIKUMĪGO PRASĪBU PĀRVALDĪBA

Mēs varam apstrādāt Jūsu un/vai Jūsu likumiski aizbilstamā personas datus, kas tika izskatīti personāla vai praktikantu atlases procesu gaitā, lai celtu, īstenotu un aizstāvētu mūsu likumīgās prasības.

Datu glabāšanas termiņš ir līdz attiecīgās izmeklēšanas pabeigšanai un likumiskās prasības atrisināšanai.

 

Personas datu izpaušana

Lai pildītu savas saistības pret Jums, mēs izpaužam Jūsu personas datus uzņēmumiem, kas sniedz mums pakalpojumus, piemēram, atlases uzņēmumi. Šie uzņēmumi var apstrādāt Jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un nevar tos izmantot citiem mērķiem. Šiem uzņēmumiem, saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu, ir pienākums aizsargāt Jūsu personas datus.

Lai pildītu mūsu juridisko pienākumu, mēs varam izpaust Jūsu personas datus tiesībaizsardzības iestādēm, valsts un pašvaldību institūcijām pēc to pieprasījuma. Mēs arī varam nodot Jūsu personas datus tiesībaizsardzības iestādēm, valsts un pašvaldību institūcijām, lai aizstāvētu mūsu juridiskās intereses - celtu, īstenotu vai aizstāvētu tiesiskās prasības.

 

Jūsu tiesības

Tiesību akti datu aizsardzības jomā piešķir Jums virkni tiesību attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi.

Piekļuve personas datiem

Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no mums, vai mēs apstrādājam ar Jums un/vai Jūsu likumiski aizbilstamo saistītus personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi personas datiem, ko mēs apstrādājam par Jums un/vai Jūsu likumiski aizbilstamo. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

Personas datu labošana

Ja uzskatāt, ka informācija par Jums un/vai Jūsu likumiski aizbilstamo ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības izlabot to pašam vai lūgt to izdarīt mums. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

Piekrišanas atsaukšana

Ciktāl mēs apstrādājam Jūsu un/vai Jūsu likumiski aizbilstamā personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu Datu aizsardzības speciālistam. Sākot ar 2018. gada 25. maiju, Jums ir arī šādas tiesības.

Iebilšana pret apstrādi

Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, kurus apstrādājam, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm. Tomēr mēs turpināsim apstrādāt Jūsu un/vai Jūsu likumiski aizbilstamā datus pat tad, ja būsiet iebildis pret to, ja mums būs pārliecinoši motivēti iemesli turpināt datu apstrādi. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

Dzēšana

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības prasīt mums dzēst Jūsu un/vai Jūsu likumiski aizbilstamā personas datus, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasa mums datus saglabāt. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

Apstrādes ierobežošana

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot savu un/vai sava likumiski aizbilstamā personas datu apstrādi. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

 

PAR JŪSU PERSONAS DATU APSTRĀDI ATBILDĪGĀ UZŅĒMUMA KONTAKTINFORMĀCIJA:


A/S "BAO", reģ. Nr. 40003320069

Juridiskā adrese: Celtnieku iela 3a, Olaines novads, Olaine, LV-2114

Tālruņa numurs: 67442925

E-pasts: bao@bao.lv

Mājaslapa: bao.lv

 

 


Uzziniet vēl

Mājas lapu izstrāde: Aurum IT

Atkritumu izvešanas pieteikums

Atkrituma rediģēšana

Pēc pasūtījuma saņemšanas mūsu pārstāvis ar Jums sazināsies, lai precizētu atkritumu izvešanas detaļas.

Nosūtīt

Paldies! Jūsu pieteikums ir nosūtīts.

Jūsu pasūtījums nosūtīts! Uz Jūsu norādīto e-pasta adresi saņemsiet apstiprinājumu. Tuvākajā laikā mēs ar Jums sazināsimies!

Labi

Nosūtīt

Paldies! Jūsu pieteikums ir nosūtīts.